Hem | Politik | Liberalerna L | Kör kommunen över redan boende?

Kör kommunen över redan boende?

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Det är märkligt att Håbo kommun planerar för byggnation enligt förslag från enskilda personer, och som man upplever det, kör över människor som redan bor.

Kommunhuset i Håbo | Foto (arkiv): Attila Gal Kommunhuset i Håbo | Foto (arkiv): Attila Gal


Redan 2010 fattade kommunen beslut om en Fördjupad ÖversiktsPlan (FÖP). I denna plan finns det reserverad mark för att lägga ytterligare spår för järnvägen. Ett behov som har påtalats av bl.a. Trafikverket. Den mark som har reserverats ligger på samma sida om järnvägen som Stockholmsvägen, d.v.s. sydväst om järnvägen.

På nordvästra sidan av järnvägen bor det ett antal människor. När en av de familjer som bor där skulle köpa huset för något år sedan ringde de kommunen med förfrågan om det var någon fara vid köp. Till svar fick man att det inte fanns någon risk.....!

Sedan en tid har några initiativtagare lämnat in önskemål om att få bebygga marken mellan OK-macken och söderut till Håtunavägen. Deras förslag innebär att utbyggnaden av järnvägen placeras på den andra sidan. Dvs den nordvästra – där det redan bor människor. Detta förslag har sedan kommunens tjänstemän accepterat, planerat för, lagt en detaljplan för och vänt sig till Trafikverket och Länsstyrelsen med förfrågningar och begäran om OK. Samtidigt innebär förslaget att de som redan bor på nordvästra sidan av järnvägen kommer att få de nya spåren mycket närmare sina hus, deras husvärden kommer att minska, vissa tvingas flytta och kommunen blir eventuellt tvungen att lösa in fastigheter.

Hänsynen till den enskilda personens väl och ve, till de redan boendes situation och framtid får ett mindre värde till förmån för de som vill sälja mark, bygga nytt och få eventuell vinning av detta.

Från Folkpartiets sida vänder vi oss emot detta förfaringssätt. Vi ifrågasätter dels hanteringen av ärendet och avvikelsen mot redan lagd översiktsplan. Men framförallt ställer vi oss undrande över hur man kan blunda för redan boende människors uttryckliga krav, önskemål och inte minst löfte. Det kan ju inte vara så att den enskilda människan ska komma i andra hand efter byggherrarnas intressen? De människor som berörs upplever detta så - mycket starkt!

Håkan Welin
FolkpartietPrenumerera på kommentarer Kommentarer (9 Skickat)

avatar
Monika Stålberg 03 Mar 2014
Tack Håkan äntligen någon som lyssnar.

Avgå Agneta Hägglund och ta Per Kjellander med dig!

Citerat från kommunens hemsida:
I Håbo bemöts innevånarna med respekt och rättvisa.
Det finns närhet och dialog. Kommunen kännetecknas av öppenhet och det är lätt att kommunicera med alla verksamheter. Informationen är snabb, tydlig och korrekt”.
- Håbo kommuns Vision 2015
Kvalificerat skitprat tycker jag som flyttat in och nu sitter med ett större huslån än vad huset är värt. Vi kollade med kommunen innan köp -09 och vi kunde lugnt förvärva fastigheten, spårreservatet ligger på den sydvästra sidan, det på den nordöstra sidan var redan tagit i anspråk.
Sluta slösa med skattebetalarnas pengar genom att lägga dåligt genomtänkta detaljplaner som går på tvärs med allt Kommunfullmäktige beslutat.
Sluta slösa på invånarnas energi. Vi har annat att göra, vi ska inte behöva kontrolera allt ni gör. Tjänstemännen ska vara utbildade och kvalificerade nog för sina uppgifter så att de kan ta de rätta besluten inom ramen för kommunens riktlinjer.
Bygg bostäder och bygg ut Mälarbanan men följ Kommunfullmäktiges beslut så går allt fortare och blir betydligt billigare för oss skattebetalare.
Ni jobbar månad efter månad år efter år med något som inte är genomförbart och enbart är slöseri med tid och skattepengar(detaljplan Tvåhus m.fl, eller Väppeby 7:18 som den också kallas). Sen låter ni tjänstemännen på plankontoret ta smällen genom att inte svara själva, men bestämma vad de ska svara eller tysta dem.
Klas Ljungberg visste så sent som den 18/12-2013 att det finns ett spårreservat och att det låg sydväst om järnvägen.
Någon eller några som sitter på högre stolar har fått honom att ändra uppfattning.
Det kallas maktmissbruk.
Männikor av kött och blod ligger bakom era pappershögar på skrivbordet. Det är deras liv ni hanterar.
Har bjudit hem Agneta till mig för att ge henne chansen att se vyerna från Väppebyvägen jag menade att det är lättare att ta bra beslut när man vet hur allt påverkas, fick ett politiskt korrekt svar om att det var för tidigt i processen och att detaljplanen precis varit ute på samråd (den 26 november det är tre månader sen) hon måste läsa alla yttranden först men sa att det kanske kunde vara intressant längre fram i processen årsskiftet 14-15 efter valet alltså. Jag är lessen men då finns det ingen inbjudan. Hon säger dessutom ”vi har påbörjat en dialog med trafikverket som är den myndighet som vi i samråd med hanterar spårreservatet”. Enligt trafikverket var det ingen dialog det var en begäran från kommunens sida om att spårreservatet skulle ligga på den nordöstra sidan. Tvärsemot den fördjupade översiktsplanen antagen 2010. Hur mycket skattemedel ska behöva gå till det här?
Jag kommer personligen varna alla för att köpa fastigheter i Bålsta det går inte att lita på den här kommunen. Monika Stålberg
Reply Tummen up Tummen ner
18
Rapportera som olämpligt
avatar
Agneta Hägglund 03 Mar 2014
Svar till Håkan Welin FP.

Först av allt Håkan, så torde det inte vara någon nyhet för dig att vi behöver Centrumnära bostäder.
Om det till Håbo kommun kommer markägare som vill att deras centrumnära mark ska detaljplaneras och de står för kostnaden, så är det svårt för kommunen att inte ta beslut om att starta ett planarbete.
Dessutom så är du ledamot i Kommunstyrelsen, där samtliga beslut om planärenden fattas.
På kommunstyrelsen i oktober 2011 så togs beslutet att uppdra till förvaltningen att upprätta ett förslag till detaljplanför fastigheterna Väppeby 7:1, 7:18, 7:19,7:20 samt Bista 11:1.
För två av fastighetsägarna hade ett planarbete tidigare startat (redan 2009) och de tre nya markägarna hade för avsikt att ingå i den redan beslutade planläggningen.
Den avsedda förtätningen stämmer väl överens med avsikten för centrala Bålsta enligt den fördjupade översiktsplanen. Vidare togs beslut om att detaljplanearbetet skulle bekostas av beställarna.
På Kommunstyrelsen 2013 10 21 tas beslut om att uppdra till förvaltningen att skicka ut förslag till detaljplan för området på samråd. Samrådet har ägt rum och håller nu på att sammanställas.

Under samrådet så har det bl.a framkommit ett behov av bullerutredning och en spårutredning.
Bullerutredningen kommer att beställas och frågan om reservation av mark för ytterligare 1 eller ev 2 spår kommer att hanteras i dialog med Trafikverket.
Samrådsprocessen är just det forum där alla ska få komma till tals, där alla synpunkter tas om hand och där man så småningom gör ev ändringar efter det som inkommit. Planen ska sedan åter ställas ut på granskning och synpunkter återigen tas in och ev ändringar görs för att så småningom gå till Kommunfullmäktige för antagande och därefter finns möjlighet för överklagande.

Jag har full respekt för den oro som fastighetsägarna på Väppebyvägen känner och därför tar vi på fullaste allvar hänsyn till deras synpunkter. Jag och Klas Ljungberg har också träffat tre boenden på Väppebyvägen och fått förslag på alternativa lösningar till planen.

Bifogar ett citat från vår översiktsplan.
"När det gäller den fördjupande översiktsplanen så beskriver den övergripande hur markanvändningen ska förändras. Den anger vilka områden som ska utredas vidare, men den är inte juridiskt bindande. Efter att en översiktsplan har blivit antagen så kommer kompletterande utredningar att göras när ett utbyggnadsområde blir aktuellt. I detaljplanskedet utreds detaljer så som till exempel miljökonsekvenser, gestaltning, vägdragningar, husplaceringar och skyddsavstånd till farliga verksamheter och andra utredningar. I områden av riksintresse får inte utbyggnaden innebära att intresse skadas. Andra utredningar kan bli aktuella. En detaljplan är juridiskt bindande."

De beslut som hittills tagits av Kommunstyrelsen har det varit total enighet om, och där ingår Folkpartiet och varken du eller någon annan från Folkpartiet har haft någon avvikande mening.

Agneta Hägglund
Reply Tummen up Tummen ner
-24
Rapportera som olämpligt
avatar
Monika Stålberg 06 Mar 2014
Agneta var inte du också på mötena. Att markägarna står för kostnaderna är inte helt sant.
Planavdelningen bekostar detaljplan Tvåhus.

Enligt kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2011-11-28.
Den uppskattade kostnaden för delområdet uppgår till 75000 kr och utgör 28% av den uppskattade totala kostnaden för detaljplanen.
Styrelsen noterar att planarbetet för det tillkommande området bekostas av planavdelningen.

Jag lägger ingen politisk aspekt i det här.
Jag vill bara att ni ska följa löften ni ger och besluten ni tar i kommunfullmäktige. Där ni så sent som den 2014-02-24 antog en markanvisningspolicy, som i och för sig riktar sig till marknadens aktörer men som skulle gälla hela kommunkoncernen.

Styrande dokument för denna policy ska vara kommunens vision,
Översiktsplan 2006 och Fördjupad Översiktsplan for Bålsta tätort 2010.
Policyn skall också ta hänsyn till övriga policydokument som avser den
fysiska planeringen.

Monika Stålberg
Reply Tummen up Tummen ner
14
Rapportera som olämpligt
avatar
Agneta Hägglund 06 Mar 2014
Markägarna som begärde detaljplanering för Tvåhusområdet står för plankostnaden avseende sin mark, beslut KS oktober 2011. På KS-sammanträdet 2011-11-28 föreslog planavdelningen att i samma detaljplan utöka området att även innefatta resterande fastigheter i anslutning till Tvåhus, som idag saknar detaljplan.
Planläggningen för dessa tillkommande fastigheter bekostas i nuläget av Håbo kommun. När dessa fastigheters tillkommande byggrätt används (bygglov) tas en planavgift ut. Planavgiften ska täcka de kostnader som uppkommit i samband med planarbetet.

Sammanfattningsvis så står markägarna för kostnaden för planarbetet för sin mark. Kommunen står för den senare beslutade tillkommande marken. Då de sistnämnda fastighetsägarna bygger ut enligt detaljplanen ersätter de kommunens kostnader för planläggning.

Generellt bekostas samtliga detaljplaner av de som har nytta av detaljplanen.

Agneta Hägglund
Reply Tummen up Tummen ner
-13
Rapportera som olämpligt
avatar
Björn Normark 11 Mar 2014
Förklara Agneta, för jag förstår inte!

Jag har läst tre intressanta insändare.

I den första insändaren, Bålstabladet och Enköpingsposten, antyder du, Agneta Hägglund, att det finns en motsättning mellan
• att bygga nya centrumnära bostäder i detaljplaneområdet Väppeby 7:18 m.fl.
• och våra förväntningar på Väppebyvägen att spårreservatet ska ligga kvar på sydväst om järnvägen.

Då talar du mot bättre vetande!

Enligt Smideman Arkitekter AB, som ritar in husen i detaljplanen, går det alldeles utmärkt att bygga 350 lägenheter inom området samtidigt som spårreservatet ligger kvar där.

Fråga till dig Agneta:
Av vilken anledning vill kommunens tjänstemän flytta spårreservatet nordost om järnvägen när det inte behövs för att kunna bygga de 350 lägenheter som kommunen vill ska byggas där?

Att jag skriver ”kommunens tjänstemän” beror på att Håbo kommun tagit ställning för att spårreservatet inte ska flyttas eftersom det finns en gällande detaljplan (260) nordost om järnvägen och det saknas beslut på att den ska ändras.


Den andra insändaren, Bålstabladet (Fp i Upplands Bro) tar upp planerna i Upplands Bro kommun för att få kvartstrafik.
Där står bl.a.: ”Kommunen ska se till att detaljplanen … … säkerställer att förbigångsspåret kan genomföras utan att Trafikverket behöver upprätta någon särskild plan.”

Fråga till dig Agneta:

Av vilken anledning arbetar inte Håbo kommun på samma sätt?
Alltså uprättar detaljplaner som innebär att Trafikverket inte behöver upprätta någon särskild plan?


Den tredje insändaren, Håboportalen. Där skriver du att:

”Tyvärr så måste byggandet av bostäder föregås av detaljplaner … … Min förhoppning är att den tiden ska snabbas upp och att möjligheterna till överklagningar blir restriktivare.”

Hanterandet av detaljplan Väppeby 7:18 visar tydligt vikten av att medborgarna har möjlighet att påverka!

Fråga till dig Agneta:

Av vilken anledning är du emot att det upprättas detaljplaner? Det är ju en viktig del av den demokratiska processen!

Björn Normark, 0709-43 45 43
Reply Tummen up Tummen ner
13
Rapportera som olämpligt
avatar
Agneta Hägglund 11 Mar 2014
Björn, som svar på din första fråga så finns det ingen motsättning från min sida. Dessutom så lämnade ni som besökte oss ett förslag på lösning som våra tjänstemän lovade att titta på.
På din andra fråga ber jag att få återkomma.
När det gäller din tredje fråga, så självklart är den demokratiska processen viktig. Men precis som bostadsministern och regeringen anser så måste man göra förändringar i lagen för att förkorta ledtiderna. Vi har ett exempel i vår kommun. Planen för bostäder i Frösundavik beslutades 2004 vann laga kraft 2012. Det är både kostsamt för staten och kan innebära en allt för lång process. I Tyskland finns sedan 60 talet i bygglovslagen att när detaljplan saknas - kan bygglov beviljas utan planförfarande om projektet ligger inom en "sammanhängande bebyggd ortsdel". Upp till 200 lägenheter kan omfattas. Möjligheten att överklaga är mycket begränsad i dessa fall.

Jag tycker att det är bra att regeringen nu ser över förutsättningarna för en lagändring.

Agneta Hägglund
Reply Tummen up Tummen ner
-12
Rapportera som olämpligt
avatar
Björn Normark 11 Mar 2014
Hej.
Jag noterar att det inte finns någon motsättning.

Bra!

Detta innebär att vi är överens om att spårreservatet ska ligga kvar sydväst om järnvägen, särskilt som det för området nordost om järnvägen finns en gällande detaljplan (260) och det saknas beslut på att den ska ändras.

Jag utgår från att kommunstyrelsen informeras om detta och att tjänstemännen får i uppdrag att arbeta inom ramen för dessa förutsättningar.

Björn Normark
0709-43 45 43
Reply Tummen up Tummen ner
14
Rapportera som olämpligt
avatar
Christian 11 Mar 2014
Jo men var inte frösundavik lite speciellt exempel. Var det inte strandskyddet som satte stopp och därav överklaganden.
Då vi har regler om strandskydd så måste man kunna överklaga. Sen är 8 år lite väl lång tid.

Sen har jag vart inne på förut att samtidigt som områden kring Stockholm, Göteborg och Malmö växer så avfolkas mindre orter i norr. Jag saknar en politik för detta (inget parti har ngn politik här) det här ser inte jag som något positivt.

Men nu är vi inne på rikspolitik.
avatar
Björn Normark 11 Mar 2014
Hej.
Jag noterar att det inte finns någon motsättning.

Bra!

Detta innebär att vi är överens om att spårreservatet ska ligga kvar sydväst om järnvägen, särskilt som det för området nordost om järnvägen finns en gällande detaljplan (260) och det saknas beslut på att den ska ändras.

Jag utgår från att kommunstyrelsen informeras om detta och att tjänstemännen får i uppdrag att arbeta inom ramen för dessa förutsättningar.

Björn Normark
0709-43 45 43
Reply Tummen up Tummen ner
14
Rapportera som olämpligt
totalt: 6 | visar: 1 - 6

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2693